{{v[0]}}
X
  1. {{v[0]}} - {{v[3]}} by {{v[4]}} - {{v[2]}}